Informácie o inštitúcii Materská škola Kovarce

 

 

VŠEOBECNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY


1. Veľkosť školy

Materská škola je typizovaná budova, určená na predškolské vzdelávanie. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, tiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Má kapacitu 2 tried, navštevuje ju okolo 40 detí.

Je postavená v blízkosti základnej školy. Materská škola k svojej činnosti využíva dvojpodlažnú budovu s triedami, spálňami, jedálňou, kuchyňou, kanceláriami, práčovňou a sociálnymi zariadeniami. Súčasťou školy je dostatočne veľký oplotený areál so záhradným náradím a pieskoviskami, situovaný ďalej od hlavnej premávky.

 

2. Charakteristika detí

Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 – 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. Deti sa začleňujú do tried podľa veku  tak, aby boli triedy naplnené podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.. Najvyšší počet detí v triede 5-6 ročných je 22 a v triede 3-4 ročné 20. Ak je v triede zaradené dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa počet detí o jedno dieťa.

 

3. Charakteristika pedagogického zboru

Výchovu a vzdelávanie v našej materskej škole vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti a pracujú v materskej škole dlhodobo.

Dve učiteľky ukončili vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v oblasti predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Vekové zloženie pedagogického zboru je primerané.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka :

Bc. Zdenka Bujnová

 

mskovarce@bestnet.sk

038 531 61 36

Kde nás nájdete?

Zobrazit